dades demogràfiques

Nombre d’habitants: 83.000 aprox.
Densitat de població: 138 hab./hectàrea (Barcelona, 159 hab./hectàrea)
Verd urbà: 73 hectàrees (aproximadament, el 7% de Barcelona)


Distribució de la població
per sexes

dones 53%

homes 47%

per edats

de 0 a 14 anys 11.5%

de 15 a 24 anys 10.3%

de 25 a 64 anys 57.2%

més de 65 anys 21.0%

per procedència

Europa 92.1%

Àfrica 0.5%

Amèrica 5.6%

Àsia 1.8%

per lloc de naixement

Catalunya 65%

resta d’autonomies 19%

altres estats 16%