Junta

Convocatòria d’eleccions a la Comissió Executiva comarcal de l’Urgell de Reagrupament Independentista.

Tàrrega, 25 de novembre de 2011

Benvolgut soci, benvolguda sòcia,

Em complau convocar-te a l’assemblea extraordinària per a l’elecció de la junta directiva comarcal de l’Urgell de l’Associació REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA, que tindrà lloc el diumenge dia 8 de gener de 2012 a les 12:00 en primera convocatòria i a les 12:30 en segona al local de Reagrupament Urgell, a la plaça major, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Constitució de la Mesa.
2. Elecció dels membres de la Comissió executiva.
3. Proclamació de la Comissió executiva.

Per qüestions de seguretat jurídica tindran dret a participar en aquesta assemblea totes les persones que s’hagin inscrit a l’associació fins el dia 1 de gener de 2012, inclòs, i que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes d’associat.

Segons acord de l’assemblea del 25 de novembre de 2011, el nombre màxim de membres de la junta directiva comarcal de Reagrupament Independentista a l’Urgell és de 7 persones. Per tant, aquesta és la màxima quantitat de candidats que es podran votar en les eleccions.

El calendari de procediments establert per aquestes eleccions és:

  • Presentació de candidatures, 10 dies, de l’26 de novembre al 7 de desembre de 2011. La presentació de les candidatures es farà per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic eleccions-comarcals@reagrupament.cat. i al correu d’en Isaac.  Els candidats hauran de presentar un breu currículum de 10 línies acompanyat, opcionalment, d’una fotografia.
  • Presentació de reclamacions, 10 dies, del 8 al 17 de desembre de 2011. Acabat el termini de presentació de candidatures es donarà publicitat formal a les candidatures presentades i acceptades de forma preliminar, tant a la web nacional de Reagrupament, www.reagrupament.cat, com a la pròpia web comarcal, http://territorials.reagrupament.cat/urgell/. Aquelles persones que així ho considerin convenient, podran presentar reclamacions per correu-e a eleccions-comarcals@reagrupament.cat. i al correu d’en Isaac
  • Resolució de reclamacions, si n’hi ha, 5 dies, de l’18 al 22 de desembre de 2011. Aquesta resolució de reclamacions es comunicarà per correu-e a aquells que les hagin presentades i també es publicitarà pel mateixos mitjans esmentats en el punt anterior (webs nacional i comarcal de Reagrupament).
  • Difusió de candidatures, 10 dies com a mínim, del 23 de desembre a l’1 de gener de 2012. Acabats els terminis de presentació de candidatures i, si s’escau, de resolució de reclamacions, des de l’àrea d‘organització de la Junta Directiva Nacional de Reagrupament es proclamaran oficialment tots els candidats i s’enviaran els currículums a tots els associats per fer-ne difusió. També es difondran a través de la web comarcal, http://territorials.reagrupament.cat/urgell/. La tercera via de difusió de les candidatures serà mitjançant una exposició presencial que els candidats podran fer en l’assemblea ordinària de socis prevista per al 8 de gener de 2012.
  • Votació i escrutini, com a mínim 30 dies després d’esgotar el termini de presentació de candidatures: 8 de gener de 2012.

Acabat l’escrutini, el/la president/a de la Mesa anunciarà el resultat i l’assemblea proclamarà la Comissió executiva nomenant els 7 candidats més votats.

Un cop proclamada, la Comissió executiva es reunirà immediatament en sessió constitutiva als efectes d’escollir, d’entre els seus membres, un/a coordinador/a i un/a secretari/ària, amb les atribucions que els confereix el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Associació. Opcionalment també es podran escollir un/a tresorer/a i els responsables d’altres àrees funcionals (organització i expansió, relacions institucionals, comunicació i imatge, àrees de treball i programa de la junta directiva nacional…).

S’estableix un sistema de votació anticipat en el cas d’associats que no puguin ser presents a les votacions del dia 8 de desembre. El procediment serà  posar-se en contacte amb un membre de la Junta sortint i es posarà un sobre i una papereta electoral a dintre d’un sobre més gran , ben tancat i on posi al davant les dades del votant amb la seva signatura. El sobre amb el vot s’introduirà a l’urna quan hagin votat tots els presents el dia de les eleccions.

A continuació d’aquesta convocatòria trobareu el «reglament electoral de les comissions executives comarcals o de districte» pel que es regeixen aquestes eleccions i on podreu trobar tota la informació relativa a les mateixes.

Vine! La teva participació és cabdal.

.

Isaac Gonzàlez
Coordinador provisional
Reagrupament de l’Urgell

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

REGLAMENT ELECTORAL DE LES COMISSIONS EXECUTIVES COMARCALS O DE DISTRICTE
Art. 1.- Objecte
El present Reglament té per objecte regular el procediment electoral de les comissions executives comarcals o de districte, òrgans de govern territorial de l’associació, en desenvolupament dels principis bàsics que estableix l’art. 17 del Reglament d’Organització i Funcionament de l’Associació Reagrupament Independentista.
Art. 2 .- Determinació del nombre màxim de membres de les comissions executives
1. Cada comissió executiva comarcal o de districte ha de tenir un mínim de 5 membres. El nombre màxim el fixarà, de forma raonada, cada Assemblea Comarcal o de districte en la sessió de convocatòria del procés electoral o, si s’escau, en sessió prèvia.
2. La determinació del nombre màxim de membres de la Comissió Executiva Comarcal o de Districte atendrà criteris de població, d’organització del treball, d’especificitat o d’altres que cada Assemblea estimi adients en ús de les seves potestats autoorganitzatives.
3. L’acord que s’adopti amb aquesta finalitat haurà de ser comunicat als òrgans responsables de la coordinació territorial.
Art. 3.- Convocatòria del procés electoral
1. Correspon a les Assemblees Comarcals o de districte la convocatòria del procés electoral per a l’elecció de les comissions executives comarcals.
2. La data de celebració de l’Assemblea en què tingui lloc l’elecció de la comissió executiva es fixarà tenint en compte els terminis generals establerts a l’art. 17.2.a) del Reglament d’Organització i Funcionament de l’Associació, de manera que, en qualsevol cas, s’haurà de garantir el transcurs d’un període de 30 dies des de la data límit de presentació de candidatures fins la data de celebració de l’Assemblea d’elecció de la comissió executiva.
3. L’acord de convocatòria haurà de contenir la fixació del nombre de membres de la comissió executiva d’acord amb les criteris fixats a l’article anterior, així com l’ordre del dia de l’Assemblea en què tindrà lloc l’elecció, en el qual hauran de constar únicament els següents punts:
1r.- Constitució de la Mesa
2n.- Elecció dels membres de la Comissió Executiva
3r.- Proclamació de la Comissió Executiva
Art. 4.- Procediment electoral: Convocatòria i presentació de candidatures.
1.- Simultàniament amb la convocatòria del procés electoral, l’Assemblea anunciarà l’obertura d’un termini de 10 dies naturals per a la presentació de candidatures. Si l’últim dia d’aquest termini fos inhàbil, les candidatures es podran presentar fins el dia hàbil següent.
2.- Atès que el procés d’elecció s’ajustarà al sistema de llista oberta, les candidatures hauran de ser individuals i es presentaran en el format que cada assemblea estableixi. La Junta Directiva Nacional en fixarà un de suple tori per al cas que no se n’aprovés cap format específic per part de l’assemblea comarcal o de districte. En qualsevol cas, els candidats hauran de presentar un breu currículum de 10 línies acompanyat d’una fotografia.
3.-Sens perjudici del caràcter individual de les candidatures, aquestes es podran agrupar per acord dels candidats, en el ben entès que la votació serà en qualsevol cas individualitzada, candidat per candidat.
4.- La presentació de les candidatures es farà per via telemàtica a l’adreça electrònica eleccions-comarcals@reagrupament.cat.
5.- Exhaurit el termini de presentació de candidatures s’obrirà un termini de 10 dies naturals, als efectes de possibles reclamacions. La publicitat formal, a aquests efectes, es farà simultàniament al web de l’associació, sota responsabilitat de l’àrea d’organització i als mitjans que l’assemblea comarcal disposi a aquest efecte, preferentment, a través d’un tauler d’anuncis físic o telemàtic, en funció dels mitjans tècnics de cada assemblea.
6.- Si hi haguessin reclamacions dins el termini assenyalat a l’apartat anterior, la Junta Directiva les resoldrà en un termini de 5 dies.
7.- Transcorregut el termini d’exposició i resoltes, si fos el cas, les al·legacions presentades, la Junta Directiva proclamarà les candidatures, pels mateixos mitjans que s’han assenyalat a l’apartat 6 d’aquest article i s’obrirà el termini de difusió, per un període mínim de 10 dies.
8.- La difusió de les candidatures i els currículums annexos entre els associats de cada comarca o districte, així com l’existència de possibles agrupacions de candidats es farà des l’àrea d’organització de la Junta Directiva Nacional a fi de garantir unes condicions homogènies de difusió a tot el territori.
9.- Durant el període de difusió de convocatòries, els candidats, individualment o agrupats, podran fer les activitats de difusió de programa que estimin adients. En tots els casos, aquesta activitat privada de difusió s’haurà de fer sense la utilització de mitjans comuns de l’Associació.
Art. 5.- Procediment electoral: Material Electoral
Els models de paperetes i la resta d’impresos necessaris per al correcte desenvolupament del procés, com a mínim una acta de la sessió i una acta d’escrutini, hauran de ser aprovats per la Junta Directiva de l’Associació, i subministrats, en el moment oportú a cada Assemblea Comarcal per part de l’àrea d’organització.
Art. 6.- Procediment Electoral: Votació i Escrutini
1. Oberta la sessió de l’Assemblea, es procedirà a la constitució de la Mesa Electoral, que serà integrada per l’Associat/da de més edat, que actuarà com a president/a, i el més jove, que farà les funcions de secretari/a.
2. La Mesa comprovarà l’existència de paperetes suficients i de la resta del material necessari, informarà l’Assemblea de les regles bàsiques del procediment electoral i obrirà l’acte de votació que s’haurà de desenvolupar sense interrupció, en acte únic i mitjançant votació secreta de tots els associats presents. No és possible la delegació de vot.
3. El dret de sufragi actiu el podran exercir totes les persones associades fins el 15 dia anterior a l’Assemblea de votació, data en que es tancarà el cens electoral, als efectes de seguretat jurídica. Per a exercir el dret de vot caldrà trobar-se al corrent del pagament de les quotes de l’associació.
4. El nombre màxim de candidats a escollir determinarà el nombre màxim de caselles a assenyalar pels electors en les paperetes de votació.
5. Finalitzada la votació, la mesa procedirà a l’escrutini dels vots emesos. Els candidats podran ser presents a l’acte d’escrutini.
6. Es consideraran nul·les les paperetes de votació que continguin més caselles marcades que candidats a escollir. També es consideraran nul·les les paperetes amb esmenes que no siguin de simple esmena d’error.
7. Acabat l’escrutini, el President/a de la Mesa anunciarà el resultat i l’assemblea proclamarà la Comissió Executiva nomenant els candidats més votats fins al nombre màxim que s’hagi fixat prèviament, d’acord amb l’establert a l’art. 2.
Art. 7. Constitució de la Comissió Executiva i elecció del seu Coordinador/a i Secretari/a
1. Un cop proclamada, la comissió executiva es reunirà immediatament en sessió constitutiva, als efectes d’escollir d’entre els seus membres, un coordinador/a comarcal o de districte i un secretari/a, que seran alhora, coordinador/a i secretari/a de l’Assemblea Comarcal o de Districte, respectivament, amb les atribucions que els confereix el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Associació i aquelles que l’Assemblea Comarcal o la Junta Directiva Nacional els delegui.
2. Opcionalment, la Comissió Executiva podrà escollir un tresorer/a, en els termes establerts al Reglament d’Organització i Funcionament de l’Associació.
3. Així mateix, en ús de les seves potestats autoorganitzatives cada comissió executiva comarcal o de districte podrà organitzar-se en les àrees de treball que estimi adients i, en la mateixa sessió constitutiva o en la sessió que s’escaigui, escollir d’entre els seus membres els respectius responsables d’àrea.
Disposició Transitòria
Per a la primera elecció de la comissió executiva comarcal, i per al cas de les comarques que no disposin d’òrgan de govern provisional –coordinador, comissió gestora o similar- la facultat de convocatòria correspondrà a la Junta Directiva a través de l’àrea de coordinació territorial, d’acord amb les normes assenyalades al present reglament i amb allò que estableix el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Associació.
Disposició final
Correspondrà a la Junta Directiva la modificació d’aquest Reglament, així com l’adequada difusió del seu contingut entre les assemblees comarcals i de districte.